ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - N.V. GERONIKA

01. Algemene beschikkingen.
De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopsvoorwaarden welke van toepassing zijn, met uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant, op alle offertes en overeenkomsten. Er zal geen rekening gehouden worden met gelijk welke belofte of andersluidende verbintenissen en/of voorwaarden die niet schriftelijk bevestigd werden door de verkoper.

02. Offertes/bestellingen
Alle offertes zijn vrijblijvend. (zie ook punt 13.)
Een aankooporder waarmee wordt ingegaan op een aanbieding doet geen koopovereenkomst ontstaan. Daartoe is een orderbevestiging door de verkoper vereist.
De bestelbon, zelfs ondertekend door een aangestelde, verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging door de Directie of indien de goederen geleverd werden.

03. Leveringstermijn
De eventueel opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief. Zij wordt nageleefd door de verkoper in de mate van het mogelijke. Voor overschrijding van de leveringstermijn kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden, noch kan zij aanleiding zijn tot schadevergoeding.
Overmacht en bedrijfsstoornissen van welke aard of oorzaak ook, welke zich bij de verkoper zouden voordoen, en waardoor de omstandigheden, waarin het contract werd aangegaan merkelijk zijn gewijzigd, geven de verkoper het recht om de leveringstermijn te verlengen en om, desgevallend, de koop te ontbinden. De koper kan in dat geval geen schadevergoeding vorderen.
Indien de koper de goederen niet op het vooropgestelde tijdstip afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijn beroepen. De verkoper behoudt zich dan eveneens het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de schade die hij lijdt ingevolge de niet of niet-tijdige afhaling. De schadevergoeding ingevolge niet-afhaling wordt forfaitair bepaald op 20% van de overeengekomen verkoopprijs.

04. Levering
De goederen worden verzonden - en reizen - op risico en kosten van de koper. Deze zal de goederen bij ontvangst ervan onmiddellijk aan een controle onderwerpen. Gezien de aard der goederen zal elke klacht aangaande de geleverde goederen en diensten welke later geformuleerd wordt dan uiterlijk 3 dagen na ontvangst als laattijdig en ongegrond worden afgewezen, zonder dat er nog enig recht op schadevergoeding in hoofde van de koper bestaat.
Voor wat betreft de inhoud van de facturen zullen de klachten dienen te geschieden binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, waarbij de poststempel als enige bewijs zal gelden.

05. Prijs
Ingeval de levering zou voorzien zijn binnen een termijn welke de drie maanden overschrijdt te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon en de loonkosten en/of prijzen der materialen, grond- en basisstoffen ondertussen gestegen zijn, alsmede ingeval van uitstel van levering op verzoek van de koper, om welke reden ook, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen aan te passen aan de prijs van de dag welke in voege zal zijn op het ogenblik van de werkelijke levering. Deze prijsaanpassing kan niet ingeroepen worden als reden tot annullatie van de bestelling.
Voor de prestaties van lange duur kan een clausule van prijsaanpassing voorzien worden. Deze zal vermeld worden op de individuele prijsofferte. De in de bestelbon of verkoop bevestiging bepaalde prijs omvat enkel de levering van de goederen in geval eventuele kosten voor montage, in gebruik stellen, aanbrengen van funderingen e.d., behalve indien anders vermeld.
Tenzij anders overeengekomen geschieden uit te voeren werken in regie aan de tarieven van kracht op het ogenblik van de uitvoering.

06. Taksen en bijdragen
Al onze prijzen zijn inclusief BEBAT-bijdrage, auteursrechten en recupel bijdrage, tenzij anders vermeld.

07. Betalingsmodaliteiten
Betalingen gebeuren contant bij aankoop, bij afhaling van herstellingen en verhuurmaterialen, behoudens wanneer schriftelijk een andere regeling werd overeengekomen. De in onze facturen vermelde vervaldata dienen te allen tijde te worden gerespecteerd, zelfs indien de bestelbon van de koper andere voorwaarden vermeldt.
Voor facturen minder dan € 25,00 worden administratiekosten bijgevoegd.
 
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, op het verschuldigde bedrag een maandelijkse intrest verschuldigd van 0,5% (10% ’s jaars). Tevens zal het verschuldigde bedrag automatisch, zonder voorafgaandelijke aanmaning, vermeerderd worden met een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 75,00.
Ingeval van niet tijdige betaling zal de verkoper het recht hebben vooraf betaling te verlangen van geleverde en nog te leveren goederen voordat hij tot enige verdere levering overgaat, of nog de leveringen stop te zetten, het contract te verbreken of het materiaal terug te nemen.
In de gevallen waarin gespreide betalingen aanvaard werden, is het saldo onmiddellijk opeisbaar in geval van niet-betaling op één enkele vervaldatum.

08. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen en materialen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W., eigendom van de verkoper tot de volledige betaling. Het onroerend worden door bestemming of incorporatie doet hieraan geen afbreuk. Bij betaling per cheque of wissel gaat de eigendom pas over na de uiteindelijke inning der bedragen.
Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering. De koper verbindt er zich toe het materiaal te onderhouden als een goede huisvader en het ter beschikking van de verkoper te houden, zonder er zelf over te beschikken.
Ingeval van inbeslagname, verbindt de koper er zich toe kennis te geven van het eigendomsvoorbehoud en de verkoper onmiddellijk te verwittigen, zoals vermeld in faillissementswet artikel 101.

09. Modellen en specificaties
De afmetingen, gewichten hoeveelheden en andere technische karakteristieken, evenals de tekeningen op catalogen en folders, worden bij benadering gegeven.
De verkoper houdt zich het recht voor om aan de machines en apparaten wijzigingen aan te brengen die nuttig geoordeeld worden voor de goede werking ervan. De klant kan in dit geval noch het contract verbreken, noch dezelfde wijzigingen eisen aan de apparaten die reeds zouden besteld zijn.

10. Waarborg
De fabrikant waarborgt normaal de door hem geleverde goederen tegen fabrikagefouten, echter steeds onder bepaalde voorwaarden en gedurende een bepaalde termijn.
In dit verband verwijzen wij naar de garantievoorwaarden op de bijsluiters en garantiekaarten welke in of op de verpakkingen voorkomen.
Voor diensten is de garantietermijn bepaald op 4 weken.
De aansprakelijkheid beperkt zich meestal tot de herstelling of kosteloze ruil van onderdelen of toestellen die als defect erkend werden, met uitsluiting echter van alle schadevergoedingen, om welke reden ook, en portkosten.
De tussenkomst in waarborg heeft niet tot gevolg dat de duur van de waarborg verlengd wordt.
Het beroep op de waarborg moet schriftelijk ter kennis gebracht worden en vervalt indien de klant beroep doet op derden om een herstelling uit te voeren.

11. Verbreking
Ingeval van ernstige wanprestatie in hoofde van de koper of ingeval van annulatie van de koop door de koper om welke reden ook, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van de orderwaarde van de goederen of diensten, onverminderd het recht van de verkoper om de goederen door te verkopen om in dat geval een schadevergoeding te vorderen gelijk aan de orderwaarde verminderd met de opbrengst van de doorverkochte goederen.

12. Voorzorgen
Voor het goed functioneren van het materieel, moet de koper zorgen voor een passende infrastructuur. Installaties die niet voldoen voor de nodige capaciteit (elektrische stroom, waterleiding, luchttoevoer, enz...) vallen onder verantwoordelijkheid van de koper. Alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn, zijn ten laste van de koper.

13. Bevoegde rechtbank - toepasselijk recht
Alle geschillen, welke in verband met deze koop zouden kunnen ontstaan, worden door de rechtbanken te Turnhout beslecht.

14. Wij zijn in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan door fouten, drukfouten, evenals vergetelheden, enz. die zouden voorkomen in onze offertes, publiciteit, brieven, catalogen enz...


ALGEMENE VERHUUR-VOORWAARDEN - N.V. GERONIKA

Alle verhuringen worden behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomsten uitgevoerd aan de volgende algemene voorwaarden.

01 - De bij voorbaat vastgestelde verhuur-periode dient stipt gerespecteerd te worden door de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen aan de huurder zo deze het gehuurde materiaal te laat terugbrengt m.a.w. nà de overeengekomen termijn.

02 - Ingeval om welke reden ook, de huurder zou weigeren ontvangst te nemen van het gehuurde materiaal, zal de verhuurder van rechtswege ten titel van schadevergoeding, een bedrag van 50 % van de overeengekomen prijs mogen aanrekenen aan de huurder.

03 - Het gehuurde materiaal zal op risico en op kosten van de huurder vervoerd worden, door de huurder zelf, tenzij anders - schriftelijk - overeengekomen werd.

04 - Alle lasten en kosten om het gehuurde materiaal te monteren en te testen vallen ten laste en onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

05 - De huurder draagt tevens de volledige verantwoordelijkheid zowel t.a.v. Zichzelf als t.a.v. derden voor alle schade en/of verlies - met inbegrip van diefstal van het gehuurde materiaal.

06 - De huurder erkent door de ondertekening van onze algemene verhuur-voorwaarden de toestellen in goede staat ontvangen te hebben, én vertrouwd te zijn met de juiste gebruikswijze ervan.

07 - Eventuele klachten betreffende de kwaliteit of andere dienen direct aan de verhuurder medegedeeld te worden.

08 - De overeengekomen huurprijs wordt CONTANT betaald bij afhaling van de goederen, tenzij anders overeengekomen wordt. Ingeval van laattijdige betaling zullen de wettelijke intresten van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling aangerekend worden. Eventuele gerechtskosten vallen steeds ten laste van de huurder.

09 - In geval van betwisting, om het even van welke aard, zullen alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.

10 - Installaties door Geronika geplaatst en geleverd dienen verzekerd of bewaakt te worden door de klant. Diefstal of beschadiging wordt volledig door de klant vergoed. En vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de huurder.

11 - Al de kabels worden netjes opgerold teruggebracht.